ZamknijNasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwosc wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

logo

logo

  Deutsch  Deutsch   English  English

Zastrzeżenia prawne

Betoniarnia "Hydro-Top" Sp. z o.o. z siedzib? 59-170 Przemków, ul. Wielkie Piece 19, zwanym dalej "Hydro-Top" informuje i zastrzega, ?e dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym, a tak?e w serwisach w nim zlinkowanych nie stanowi? wi???cej oferty jakichkolwiek us?ug. Dane te maj? jedynie charakter ogólnoinformacyjny.
 
"Hydro-Top" zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ca?o?ci czy w cz??ci, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia. "Hydro-Top" nie ponosi odpowiedzialno?ci za dok?adno??, aktualno?? oraz kompletno?? przedstawionych produktów, us?ug, analiz lub informacji, publikowanych w niniejszym serwisie oraz w serwisach w nim zlinkowanych. Ca?kowite ryzyko z tytu?u wykorzysytania dostarczonych informacji ponosi u?ytkownik stron internetowych, tak?e w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytu?u wykorzystania zamieszczonych w nich informacji.
 
U?ytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomo?ci, ?e poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodz?ce przez Internet mog? by? nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie maj? charakteru poufnego.
 
Wszelkie prawa do ca?o?ci zawarto?ci stron serwisu internetowego s? zastrze?one. U?ytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania ca?ych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych nale??cych do "Hydro-Top". ?adna cz??? serwisu internetowego nie mo?e by? w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie ca?o?ci lub cz??ci, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody "Hydro-Top".
 
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
 
3. Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu, firma "Hydro-Top".
 
4. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:
  • dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika Serwisu i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;
  • utrzymanie sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;
 
5. W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „sta?e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). „Sta?e” pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.
 
6. W ramach Serwisu stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:
  • niezb?dne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • wydajno?ciowe” pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • funkcjonalne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce „zapami?tanie” wybranych przez U?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu U?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi U?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.;
  • reklamowe” pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie U?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.
 
7. W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U?ytkownika Serwisu. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).
 
8. Operator Serwisu informuje, ?e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.
 
9. Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? równie? przez wspó?pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
?ród?o informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/
 

Chrome

Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w Chrome

Firefox

Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w Firefoxie

IE

Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w IE

Opera

Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w Operze

Safari

Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w Safari

Betoniarnia Hydro-Top Sp. z o. o.
59-170 Przemków
Wielkie Piece 19

Zadzwoń do nas

+48 604 235 411
+48 608 435 327

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

DOTACJE NA INNOWACJE

All right reserved ©
Created by Maxart